Living Lab Circulair Beton

De tijd is rijp om circulair beton grootschalig toe te passen in Vlaanderen en via het Vlaams Betonakkoord heeft de sector zich inmiddels geëngageerd voor concrete ambities en acties. Het Living Lab Circulair Beton wil de sector maximaal ondersteunen bij het in de praktijk brengen hiervan door onderstaande systemische knelpunten aan te pakken met een breed partnership:

  • Er is onvoldoende vraag naar circulair beton omdat kennis ontbreekt bij projectteams en daarmee ook het vertrouwen in oplossingen.
  • Het aanbod van innovatieve oplossingen botst tegen barrières (o.a. het technisch kader qua normen en certificatie, o.a. kosten) om grootschalig de markt te veroveren;
  • Het huidige kader biedt onvoldoende doelmatige incentives (beleid) en kansen om samen tot concrete oplossingen te komen (ecosysteem).

Door in te zetten op collectieve instrumenten, concrete try-outs in pilootprojecten en het versterken van het ecosysteem wil dit Living Lab bijdragen tot:

  • Het beter organiseren van de markt, met aanbestedingsvormen waarin (financiële) ruimte voor innovatie en duurzaamheid wordt geïntegreerd;
  • Een nieuwe benadering van technische prestaties van innovatief en circulair beton, zodat nieuwe oplossingen met vertrouwen hun weg naar de markt en de praktijk vinden;
  • Het versterken van het ecosysteem in de betonsector door enerzijds kennisverhoging bij alle betrokken partijen en anderzijds structurelere samenwerking tussen de met een duidelijke roldefinitie (verantwoordelijkheden, afspraken, …).

Op deze manier zet de beton- en bouwketen een grote stap voorwaarts richting een succesvolle grootschalige toepassing van circulair beton in de praktijk.

living lab logo
Projectpartners
Partners Living Lab Circulair Beton

Met de steun van

VLAIO - Vlaanderen Circulair
Gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners. 

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het  NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.